Privacy

INFORMACJE OGÓLNE
Dostawca przywiązuje dużą wagę do kwestii prywatności użytkowników. Dlatego też stworzyliśmy osobną politykę prywatności, która stanowi integralną część Warunków Ogólnych i Szczegółowych oraz Warunków Uzupełniających Dostawcy. Użytkownik przyjmuje do wiadomości fakt, że Dostawca może gromadzić i przetwarzać „informacje osobiste”, „informacje o charakterze finansowym” lub „informacje o charakterze demograficznym oraz informacje na temat użytkowania” (zwane dalej „Informacjami”) w związku z prowadzonym Serwisem. Korzystając z Serwisu Dostawcy akceptują Państwo niniejszą politykę prywatności, politykę z zakresu praw autorskich oraz Warunki Ogólne i Szczegółowe. Jeżeli nie wyrażają Państwo takiej zgody, nie mogą Państwo korzystać z naszego Serwisu. O ile wyraźnie nie określono inaczej, Warunki Ogólne i Szczegółowe, polityka z zakresu praw autorskich oraz polityka prywatności mają zastosowanie w odniesieniu do wszystkich nowych aplikacji, za pomocą których aktualny Serwis zostanie rozszerzony bądź ulepszony. Dlatego też zalecamy regularne przeglądanie tych stron. Niniejsza strona internetowa oraz jej wersja mobilna (zwane dalej „Stronami internetowymi”) stanowią własność Dostawcy (określanego w dalszej części dokumentu słowami „my” lub „nas”) i są przez niego zarządzane.

Zmiany polityki prywatności
Zastrzegamy sobie prawo do możliwości dokonania w dowolnym momencie zmiany, rozszerzenia lub ograniczenia niniejszej polityki prywatności, polityki z zakresu praw autorskich oraz Warunków Ogólnych i Szczegółowych. W związku z faktem, że wszystkie zmiany będą wprowadzane na niniejszych Stronach internetowych, zalecamy regularne ich przeglądanie. Stałe korzystanie przez Państwa z niniejszego Serwisu oraz z jego ewentualnych rozszerzeń i ulepszeń oznacza, że akceptują Państwo zmiany w nim dokonane.

Gromadzone przez nas informacje
Gromadzimy i przetwarzamy „dane osobowe” (dane, jakie mogą zostać użyte do kontaktowania się z Państwem, takie jak pełne imię i nazwisko, adres (pocztowy), numer telefonu, adres e-mail oraz MSISDN ('mobile station integrated services digital network number' - numer abonenta sieci komórkowej)) i/lub dane dotyczące wiadomości SMS otrzymanych lub przesłanych przez Dostawcę, „dane o charakterze finansowym” (takie jak numery kart kredytowych, informacje na temat Państwa numerów kont bankowych lub hasła), „dane o charakterze demograficznym lub dane na temat użytkowania” (informacje przekazywane przez Państwa bądź gromadzone przez nas, niemające charakteru finansowego, lecz niezbędne do prawidłowej realizacji płatności za korzystanie z naszego Serwisu, takie jak rodzaj usług w Serwisie, marka i typ telefonu komórkowego, dane na temat rozpoczęcia, zakończenia i okresu korzystania z Serwisu, rodzaj używanej przeglądarki, zwyczaje związane z przeglądaniem sieci oraz Państwa adres IP) powiązane z Serwisem. Zastrzegamy sobie prawo do przekazywania Państwa danych osobowych, danych o charakterze finansowym i/lub demograficznym oraz informacji na temat użytkowania (zwanych dalej „Danymi”) dostawcy Państwa sieci komórkowej i/lub dostawcy usług z zakresu autoryzacji w celu zagwarantowania inkasa dla należnych opłat. Tego rodzaju informacje gromadzone przez Dostawcę mogą być przechowywane i przetwarzane w kraju, w którym usługi były dostarczane przez Dostawcę lub grupę powiązanych z nim przedsiębiorstw. Poprzez korzystanie z Serwisu wyrażają Państwo zgodę na ponadgraniczną wymianę Państwa danych.

Osoby w wieku 16 lat i starsze
Ani Serwis, ani też Strony internetowej nie są przeznaczone do użytkowania przez dzieci. Może się zdarzyć, że nie mając tego świadomości będziemy gromadzić dane osobowe użytkowników, którzy nie osiągnęli jeszcze minimalnego wieku określonego w Warunkach Szczegółowych. Takie dane zostaną usunięte.

Sposób wykorzystywania danych
Dostawca oferuje Państwu szeroką gamę usług internetowych i mobilnych oraz treści o charakterze informacyjnym udostępnianych za pomocą Serwisu. Będziemy wykorzystywać Państwa dane osobowe na potrzeby oferowania usług naszego Serwisu oraz w celach związanych z obsługą klienta. Państwa dane osobowe są przez nas wykorzystywane w celu udzielania odpowiedzi na pytania, realizowania transakcji oraz przesyłania ofert, dokonywania ulepszeń i dla potrzeb promowania naszego Serwisu za pośrednictwem wiadomości SMS oraz Stron internetowych. O ile wyraźnie nie zastrzegą Państwo, by tego nie robić, będziemy mogli używać Państwa danych osobowych do kontaktowania się z Państwem w związku z naszymi usługami, produktami, aspektami naszego Serwisu, w odniesieniu do których sądzimy, że mogą Państwo być nimi zainteresowani lub w innych celach, które będą od czasu do czasu ogłaszane. Możemy także wykorzystywać Państwa dane do kontaktowania się z Państwem w związku z użytkowaniem naszych Stron internetowych lub odnośnie zmian naszej polityki prywatności, polityki w zakresie praw autorskich, Warunków Ogólnych i Szczegółowych lub innych warunków dotyczących naszej relacji z Państwem oraz korzystania z naszych Stron internetowych. Ponadto możemy także wykorzystywać Państwa dane na potrzeby ulepszania treści zawartych na naszych Stronach internetowych oraz nawigacji na nich lub też do innych celów wewnętrznych. Wreszcie zastrzegamy sobie także prawo do dzielenia się Państwa danymi osobowymi z innymi partnerami biznesowymi, którzy chcieliby skontaktować się z Państwem w związku ze swoimi produktami oraz usługami i którzy być może chcieliby zaoferować Państwu możliwość zakupu tych produktów i usług. W NIEKTÓRYCH PAŃSTWACH PRAWO ZABRANIA NAM PRZESYŁANIA PAŃSTWU WIADOMOŚCI O CHARAKTERZE REKLAMOWYM BEZ PAŃSTWA WCZEŚNIEJSZEJ WYRAŹNEJ ZGODY. DLATEGO TEŻ MOŻE SIĘ ZDARZYĆ, ŻE POWYŻSZA INFORMACJA NIE MA ZASTOSOWANIA W PAŃSTWA PRZYPADKU. Jeżeli zdecydują się Państwo na wycofanie zgody na przekazywanie przez nas Państwa danych osobowych innym partnerom biznesowym w celach komercyjnych, prosimy o poinformowanie nas o tym w momencie przekazywania nam swoich danych osobowych. W przypadku podjęcia takiej decyzji w późniejszym czasie, mogą Państwo przesłać e-mail na adres znajdujący się na Stronach internetowych lub poinformować nas o tym za pomocą Serwisu. Mogą Państwo także skontaktować się z nami telefonicznie pod numerem naszego Serwisu, który znajdą Państwo w Warunkach Szczególnych. Zaprzestaniemy wówczas przekazywania Państwa danych osobowych stronom trzecim. Chcielibyśmy zwrócić uwagę na fakt, że usunięcie lub zmiana na Państwa prośbę Państwa danych osobowych nie zacznie obowiązywać natychmiast. Do celów wewnętrznych, w ramach wsparcia przy oferowaniu usług Serwisu oraz na potrzeby interakcji z osobami odwiedzającymi nasze Strony internetowe wykorzystujemy dane niepozwalające na identyfikację tożsamości konkretnej osoby. Zastrzegamy sobie także prawo do indywidualizowania danych niepozwalających na identyfikację tożsamości konkretnej osoby i dopasowywania ich do potrzeb Serwisu celem przesyłania Państwu wyselekcjonowanych reklam w oparciu o wyszukiwanie słów kluczowych. Możemy także łączyć informacje, jakie pozyskujemy od osób trzecich oraz informacje powszechnie dostępne z Państwa danymi. W momencie, gdy rejestrują się Państwo w Serwisie lub na potrzeby korzystania z innych aspektów Serwisu, gromadzimy takie dane, jak numer Państwa telefonu komórkowego oraz identyfikacja dostawcy Państwa sieci komórkowej. Korzystając z Serwisu wyrażają Państwo zgodę na udostępnianie naszym partnerom oraz stronom trzecim numeru Państwa telefonu komórkowego, jeżeli jest to niezbędne do przetwarzania Państwa transakcji. Do tego rodzaju stron trzecich mogą należeć dostawcy sieci komórkowych i/lub dostawcy usług autoryzacji używanych przez Dostawcę przy przetwarzaniu transakcji. Możemy korzystać z usług wynajętych przez nas stron trzecich na potrzeby umożliwienia korzystania przez Państwa z usług naszego Serwisu, na przykład w związku z autoryzacją Państwa transakcji i możemy przekazywać Państwa dane tym stronom do ograniczonych celów. Jeżeli nasza firma zostanie sprzedana lub połączona z innym przedsiębiorstwem lub też ogłosi upadłość, niektóre lub wszystkie zgromadzone Państwa dane osobowe zostaną przekazane stronie trzeciej. Wreszcie możemy przekazywać Państwa dane określonym stronom w sytuacji, gdy będzie to wymagane prawnie lub gdy w ten sposób będziemy mogli zagwarantować bezpieczeństwo Dostawcy lub użytkowników Serwisu.

Dostęp do Państwa informacji
Dostawca daje Państwu możliwość poprawiania lub usuwania Państwa informacji osobistych, jakie Państwo nam przekazali lub też do dokonywania z własnego wyboru zmian tych danych poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres podany w Warunkach Szczególnych, w której to wiadomości podają Państwo, czy chcą Państwo usunąć swoje dane z naszej bazy danych lub też czy chcą Państwo zrezygnować z subskrypcji informacji od nas lub od stron trzecich. Mogą Państwo skontaktować się z nami pod numerem telefonu naszego Serwisu, jaki podano w Warunkach Szczególnych. Usunięcie danych lub rezygnacja z otrzymywania informacji od Dostawcy lub stron trzecich sprawi, że dane zostaną usunięte wyłącznie z naszej bazy danych celem wstrzymania przyszłej komunikacji z naszej strony i ze strony osób trzecich. Usunięcie danych nie dotyczy informacji, jakie już zostały pozyskane i jakie zostały być może przekazane stronom trzecim w sposób określony w niniejszej polityce prywatności. Zalecamy Państwu skontaktowanie się bezpośrednio z tymi stronami trzecimi w celu usunięcia Państwa danych osobowych, jakich strony te być może używają do kontaktowania się z Państwem.

Pliki cookie
W celu usprawnienia sposobu, w jaki korzystają Państwo z naszych Stron internetowych, możemy wykorzystywać na nich pliki cookie. Pliki cookie to pliki, jakie zapisujemy na twardym dysku Państwa komputera za pośrednictwem naszej przeglądarki WWW w celu umożliwienia naszym systemom rozpoznawania Państwa przeglądarki i w celu oznaczenia Państwa komputera w określony sposób. Za pomocą plików cookie nie możemy uzyskać informacji na temat Państwa adresu e-mail lub innych danych osobowych, chyba że zdecydują się Państwo na przekazanie nam tych danych, na przykład poprzez dokonanie rejestracji na naszych Stronach internetowych. Jednakże, jeżeli zostaną Państwo naszym klientem i pozostawią Państwo swoje dane osobowe na naszych Stronach internetowych, dane te zostaną podpięte do danych, jakie przechowywane są za pomocą plików cookie. Dlatego też korzystamy z plików cookie celem usprawniania sposobu korzystania przez Państwa z naszych Stron internetowych i na potrzeby ulepszania treści i usług naszego Serwisu. Możemy więc na przykład używać plików cookie w celu personalizacji Państwa wizyt na naszych Stronach internetowych (na przykład rozpoznając Państwa, gdy powrócą Państwo na nasze Strony). Mogą Państwo zmienić ustawienia swojej przeglądarki, przez co pliki cookie naszych Stron oraz innych dostawców usług internetowych nie będą akceptowane. W celu uzyskania dalszych informacji proszę skorzystać z funkcji pomocy w swojej przeglądarce internetowej. Zwracamy jednakże Państwa uwagę na fakt, że niektóre podstrony naszych Stron internetowych dostępne są wyłącznie przy pomocy plików cookie lub plików podobnego rodzaju i muszą mieć Państwo świadomość, że blokowanie plików cookie lub tego rodzaju plików może spowodować, że nie będą Państwo mieli dostępu do niektórych części zawartości naszych Stron internetowych lub usług naszego Serwisu.

Odnośniki
Na naszych Stronach internetowych mogą znajdować się odnośniki do innych stron internetowych. Dostawca nie sprawuje kontroli nad tymi stronami internetowymi i nie ponosi odpowiedzialności ani nie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za ich dostępność ani za treści, reklamy, produkty lub inne materiały zamieszczone na tych stronach internetowych. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności ani nie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności, w sposób pośredni czy też bezpośredni, za jakiekolwiek szkody lub straty będące skutkiem lub spowodowane przez innych użytkowników w odniesieniu do powyższego. Ponoszą Państwo wyłączne ryzyko za korzystanie ze stron internetowych, do których odnośniki znajdują się na naszych Stronach internetowych, łącznie z zamieszczonymi na tych stronach treściami.

Bezpieczeństwo
Ochrona Państwa danych osobowych ma dla nas ogromne znaczenie. Korzystamy z najlepszych technologii w celu zagwarantowania bezpieczeństwa przekazywanych przez Państwa informacji. Jednakże nie jesteśmy w stanie zapewnić w 100%, że przekazywanie danych za pośrednictwem Internetu lub telefonii komórkowej jest bezpieczne. Na skutek tego, choć dokładamy wszelkich starań w celu ochrony Państwa danych osobowych, nie możemy zagwarantować, że informacje, jakie przesyłają Państwo za pośrednictwem naszych Stron internetowych są w pełni chronione.

Kontakt W razie jakichkolwiek pytań i/lub uwag w odniesieniu do naszej polityki prywatności mogą Państwo skontaktować się z nami: info-pl@mobile-info.cc